STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67141 19012722/HSCBA-HCM 190000974/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Cây lấy dấu

Còn hiệu lực

67142 19012718/HSCBA-HCM 190000975/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ định vị mũi khoan nha khoa

Còn hiệu lực

67143 19012727/HSCBA-HCM 190000976/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ lấy dấu

Còn hiệu lực

67144 19012717/HSCBA-HCM 190000977/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ hỗ trợ chặn chiều dài mũi khoan

Còn hiệu lực

67145 19012706/HSCBA-HCM 190000978/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Trụ implant trên mẫu hàm

Còn hiệu lực