STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67166 19013840/HSCBA-HN 190001250/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Họ Bàn mổ, khám các chuyên khoa và bàn đẻ

Còn hiệu lực

67167 19013693/HSCBA-HN 190001251/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Giường bệnh 2 tay quay

Còn hiệu lực

67168 19013823/HSCBA-HN 190001252/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

67169 19013824/HSCBA-HN 190001253/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Bàn đẻ

Còn hiệu lực

67170 19013825/HSCBA-HN 190001254/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Bàn đựng dụng cụ

Còn hiệu lực