STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67226 19013794/HSCBA-HN 190001199/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM Bàn mổ chấn thương chỉnh hình điều khiển điện OK BETA (OUK 02)

Còn hiệu lực

67227 19013793/HSCBA-HN 190001200/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM Bàn mổ chuyên sản điều khiển điện OK BETA (OUK 02)

Còn hiệu lực

67228 19013792/HSCBA-HN 190001201/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM Bàn mổ đa năng điều khiển điện OK BETA (OUK 02)

Còn hiệu lực

67229 19013790/HSCBA-HN 190001202/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM Bàn mổ sọ não - cột sống điều khiển điện OK BETA (OUK 02)

Còn hiệu lực

67230 19013791/HSCBA-HN 190001203/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM Bàn mổ tiết niệu điều khiển điện OK BETA (OUK 02)

Còn hiệu lực