STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80861 170004932/HSCBA-HN 170000234/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Túi nước tiểu

Còn hiệu lực

80862 170004934/HSCBA-HN 170000235/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Găng tay khám Maxter

Còn hiệu lực

80863 170004936/HSCBA-HN 170000236/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Găng tay khám Superlife

Còn hiệu lực

80864 170004935/HSCBA-HN 170000237/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Găng tay khám Maxter

Còn hiệu lực

80865 170004930/HSCBA-HN 170000238/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Cốc thủy tinh có mỏ các cỡ

Còn hiệu lực