STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
101 000.00.19.H26-240201-0018 240000329/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

102 000.00.19.H26-240201-0016 240000328/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Thuốc thử phát hiện RNA của gen Norovirus (nhóm gen I và II)

Còn hiệu lực

103 000.00.19.H26-240201-0017 240000244/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN RNA tham chiếu đánh giá hiệu suất định lượng cDNA biến thể P210 BCR-ABL

Còn hiệu lực

104 000.00.19.H26-240201-0015 240000327/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Thuốc thử phát hiện RNA của Rotavirus và Astrovirus và DNA của huyết thanh Adenovirus type 40 và 41

Còn hiệu lực

105 000.00.19.H26-240203-0004 240000326/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ INVENKEY Thiết bị ánh sáng tăng tốc chỉnh nha

Còn hiệu lực