STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36406 000.00.22.H44-220325-0001 220000045/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC MINH CHÂU

Còn hiệu lực

36407 000.00.19.H26-220318-0016 220000890/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ MINH MINH

Còn hiệu lực

36408 000.00.19.H26-220323-0017 220000971/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ ORIMED Tủ bảo quản vắc xin

Còn hiệu lực

36409 000.00.19.H26-220323-0024 220000970/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

36410 000.00.19.H26-220323-0022 220000969/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Máy tạo oxy

Còn hiệu lực