STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36786 000.00.19.H29-220408-0044 220001101/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Ống khai mở khí quản

Còn hiệu lực

36787 000.00.19.H29-220407-0004 220000750/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Băng bột

Còn hiệu lực

36788 000.00.19.H29-220407-0007 220000749/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Đầu pipet (Đầu col)

Còn hiệu lực

36789 000.00.19.H29-220407-0009 220000748/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Kẹp rốn

Còn hiệu lực

36790 000.00.19.H29-220407-0011 220000747/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Khóa 3 chạc (dây nối)

Còn hiệu lực