STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37026 000.00.10.H55-220223-0001 220000014/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

37027 000.00.10.H55-220222-0003 220000013/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC KIM THOA

Còn hiệu lực

37028 000.00.19.H26-220217-0044 220000548/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Kim sinh thiết phôi góc 35 độ (Biopsy pipette/BB Pipette)

Còn hiệu lực

37029 000.00.19.H26-220217-0034 220000547/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy nhiệt, rung, từ trị liệu

Còn hiệu lực

37030 000.00.19.H26-220217-0036 220000546/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy nhiệt, rung, từ trị liệu

Còn hiệu lực