STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37121 000.00.19.H29-220422-0040 220000954/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ chuyển đổi ống mẫu

Còn hiệu lực

37122 000.00.19.H29-220422-0039 220000953/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là ống chèn ngăn ngừa sự bay hơi thuốc thử

Còn hiệu lực

37123 000.00.19.H29-220425-0003 220000952/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD kết nối bộ phận trung tâm nạp xuất mẫu với mô đun tiền phân tích mẫu

Còn hiệu lực

37124 000.00.19.H29-220421-0005 220000951/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đường vận chuyển giá chứa mẫu

Còn hiệu lực

37125 000.00.19.H26-220426-0026 220001409/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí

Còn hiệu lực