STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37216 19014592/HSCBA-HN 200000090/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Dung dịch rửa pipet dùng cho các xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

37217 19014599/HSCBA-HN 200000094/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

37218 19014600/HSCBA-HN 200000095/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

37219 19014602/HSCBA-HN 200000096/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

37220 19014596/HSCBA-HN 200000097/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực