STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37216 000.00.19.H26-210527-0004 210000667/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Cao thảo dược

Còn hiệu lực

37217 000.00.19.H26-210527-0005 210000668/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Dung dịch súc miệng họng

Còn hiệu lực

37218 000.00.19.H26-210527-0006 210000669/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Dùng ngoài

Còn hiệu lực

37219 000.00.19.H26-210527-0007 210000670/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Dầu xịt

Còn hiệu lực

37220 000.00.19.H26-210527-0008 210000671/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Tràm trà cô đặc

Còn hiệu lực