STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37231 000.00.19.H29-200425-0002 200000689/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Trang phục phòng hộ

Còn hiệu lực

37232 000.00.19.H29-200425-0003 200000690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Áo phẫu thuật

Còn hiệu lực

37233 000.00.19.H29-200425-0006 200000691/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37234 000.00.19.H29-200425-0005 200000692/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bao phủ chi

Còn hiệu lực

37235 000.00.19.H29-200425-0004 200000693/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Khăn phẫu thuật

Còn hiệu lực