STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37276 000.00.19.H29-200422-0009 200000681/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NUTICA Khẩu trang y tế 4 lớp sử dụng một lần

Còn hiệu lực

37277 000.00.19.H29-200422-0025 200000682/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN AMIMEXCO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37278 000.00.19.H29-200421-0022 200000683/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Que lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm

Còn hiệu lực

37279 000.00.19.H29-200422-0019 200000684/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Băng cá nhân

Còn hiệu lực

37280 000.00.19.H29-200422-0020 200000685/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Nhiệt kế

Còn hiệu lực