STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37276 000.00.18.H57-210920-0009 210000035/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 34 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

37277 000.00.18.H57-210921-0001 210000036/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 36 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

37278 000.00.18.H57-210921-0002 210000037/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 33 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

37279 000.00.18.H57-210921-0003 210000038/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 37 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

37280 000.00.18.H57-210921-0004 210000039/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 22 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực