STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37286 000.00.16.H34-220222-0001 220000008/PCBMB-KY

ĐINH THỊ QUỲNH VÂN

Còn hiệu lực

37287 000.00.19.H29-220221-0011 220000523/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO Xi măng hàn, gắn răng

Còn hiệu lực

37288 000.00.19.H29-220221-0012 220000522/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO Vật liệu composite trám răng

Còn hiệu lực

37289 000.00.19.H29-220221-0015 220000521/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO Vật liệu nha khoa phòng ngừa

Còn hiệu lực

37290 000.00.19.H29-220218-0013 220000520/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO Xi măng hàn, gắn răng

Còn hiệu lực