STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37291 000.00.19.H29-220222-0037 220000372/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Thám trâm nội nha

Còn hiệu lực

37292 000.00.19.H29-220222-0003 220000519/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Trâm nội nha

Còn hiệu lực

37293 000.00.18.H57-220223-0001 220000079/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THANH LAM

Còn hiệu lực

37294 000.00.19.H29-220222-0026 220000371/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ADN LOCI Bộ ly trích DNA tự do tự động- Magbead CfDNA kit

Còn hiệu lực

37295 000.00.19.H29-220222-0002 220000370/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ADN LOCI Bộ ly trích DNA tự động từ mẫu máu và mô- Magbead Blood& Tissue DNA kit

Còn hiệu lực