STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37306 000.00.19.H26-200424-0001 200000076/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH LAMOS Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37307 000.00.19.H26-200426-0001 200000077/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Mặt nạ tránh giọt bắn

Còn hiệu lực

37308 000.00.19.H26-200425-0002 200000789/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37309 20015261/HSCBA-HN 200000790/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG SA 636 Cồn 70 độ

Còn hiệu lực

37310 20015262/HSCBA-HN 200000791/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG SA 636 Cồn 90 độ

Còn hiệu lực