STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37601 000.00.17.H39-210824-0001 210000059/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 53

Còn hiệu lực

37602 000.00.17.H39-210824-0002 210000060/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Xịt Răng Miệng Nhất Nhất

Còn hiệu lực

37603 000.00.17.H39-210824-0003 210000061/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 54

Còn hiệu lực

37604 000.00.17.H39-210824-0004 210000062/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Gel Bôi Trĩ Nhất Nhất

Còn hiệu lực

37605 000.00.17.H39-210824-0005 210000063/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 55

Còn hiệu lực