STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37776 000.00.18.H57-211217-0001 220000011/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC NHẬT LAN

Còn hiệu lực

37777 000.00.18.H57-211219-0001 220000012/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC HỒNG LAN 2

Còn hiệu lực

37778 000.00.18.H57-211219-0002 220000013/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC HỒNG LAN 3

Còn hiệu lực

37779 000.00.18.H57-211219-0003 220000014/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC HỒNG LAN 5

Còn hiệu lực

37780 000.00.18.H57-211219-0004 220000015/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC HỒNG LAN 6

Còn hiệu lực