STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38106 000.00.19.H29-220323-0026 220000579/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 137

Còn hiệu lực

38107 000.00.19.H29-220323-0024 220000578/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 129

Còn hiệu lực

38108 000.00.19.H29-220323-0023 220000577/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 108

Còn hiệu lực

38109 000.00.19.H29-220323-0022 220000576/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY -NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 107

Còn hiệu lực

38110 000.00.19.H29-220324-0006 220000575/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 104

Còn hiệu lực