STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38146 000.00.19.H29-220330-0021 220000666/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 87

Còn hiệu lực

38147 000.00.19.H15-220404-0003 220000036/PCBMB-ĐL

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC CƯỜNG DIỄM

Còn hiệu lực

38148 000.00.19.H29-220330-0020 220000665/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 438

Còn hiệu lực

38149 000.00.19.H15-220404-0002 220000035/PCBMB-ĐL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1136

Còn hiệu lực

38150 000.00.19.H15-220404-0001 220000034/PCBMB-ĐL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1089

Còn hiệu lực