STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38181 000.00.19.H29-220328-0013 220000639/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 154

Còn hiệu lực

38182 000.00.19.H29-220328-0012 220000638/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 153

Còn hiệu lực

38183 000.00.19.H29-220328-0011 220000637/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 150

Còn hiệu lực

38184 000.00.19.H29-220324-0022 220000636/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 148

Còn hiệu lực

38185 000.00.19.H26-220407-0005 220001460/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NGHĨA HÙNG 1

Còn hiệu lực