STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36 000.00.19.H26-220515-0003 220001592/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Ống PCR

Còn hiệu lực

37 000.00.19.H26-220514-0003 220001591/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Đầu côn lưu mẫu

Còn hiệu lực

38 000.00.19.H26-220515-0001 220001590/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Ống ly tâm

Còn hiệu lực

39 000.00.19.H26-220514-0004 220001589/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Đĩa giếng

Còn hiệu lực

40 000.00.19.H26-220514-0005 220001588/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Đĩa PCR

Còn hiệu lực