STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49316 000.00.18.H57-210918-0002 210000023/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 27 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

49317 000.00.18.H57-210918-0003 210000024/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 4 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

49318 000.00.18.H57-210918-0004 210000025/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 6 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

49319 000.00.18.H57-210918-0005 210000026/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 21 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

49320 000.00.18.H57-210915-0011 210000027/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 20 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực