STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49411 000.00.19.H26-210901-0009 210000514/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

49412 000.00.18.H56-201216-0001 210000004/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG GREEN

Còn hiệu lực

49413 000.00.19.H26-210827-0036 210001480/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Bộ ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

49414 000.00.16.H05-210819-0001 210000067/PCBA-BN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỊNH CHUNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49415 000.00.19.H26-210901-0011 210000094/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV Máy oxy dòng cao

Còn hiệu lực