STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49471 000.00.18.H57-211219-0004 220000015/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC HỒNG LAN 6

Còn hiệu lực

49472 000.00.18.H57-211219-0005 220000016/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC HỒNG LAN 7

Còn hiệu lực

49473 000.00.18.H57-211219-0006 220000017/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC HỒNG LAN 8

Còn hiệu lực

49474 000.00.18.H57-211219-0007 220000018/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC HỒNG LAN 12

Còn hiệu lực

49475 000.00.18.H57-211219-0008 220000019/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC HỒNG LAN 15

Còn hiệu lực