STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49491 000.00.19.H29-220102-0023 220000026/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dây hút đàm số

Còn hiệu lực

49492 000.00.19.H29-220102-0022 220000025/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Ống thông dạ dày số

Còn hiệu lực

49493 000.00.19.H29-220102-0021 220000024/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Mặt nạ thở oxy

Còn hiệu lực

49494 000.00.19.H29-220102-0019 220000023/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dây truyền oxy 2 nhánh

Còn hiệu lực

49495 000.00.19.H29-220102-0020 220000022/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Mặt nạ xông khí dung kích cỡ

Còn hiệu lực