STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49516 18010791/HSCBA-HCM 180001770/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực

49517 18000611/HSCBMB-CT 180000005/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

49518 18011751/HSCBMB-HN 180000248/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE

Còn hiệu lực

49519 18011505/HSCBA-HN 180001702/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Ống đồng y tế và phụ kiện đường ống

Còn hiệu lực

49520 18011759/HSCBMB-HN 180000244/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG THẢO

Còn hiệu lực