STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49531 000.00.18.H57-211223-0008 220000034/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC KHÔI NGUYÊN

Còn hiệu lực

49532 000.00.18.H57-211223-0009 220000035/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM

Còn hiệu lực

49533 000.00.18.H57-211223-0010 220000036/PCBMB-TTH

NT TÂM PHÚC

Còn hiệu lực

49534 000.00.18.H57-211223-0012 220000037/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THÁI

Còn hiệu lực

49535 000.00.18.H57-211224-0001 220000038/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC MINH ĐỨC

Còn hiệu lực