STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49566 000.00.04.G18-210530-0005 2100644ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ca-nuyn động mạch các loại

Còn hiệu lực

49567 000.00.04.G18-210920-0016 2100651ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não

Còn hiệu lực

49568 17000803/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100650ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông dẫn đường

Còn hiệu lực

49569 17002335/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100652ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Ống thông can thiệp mạch máu thần kinh

Còn hiệu lực

49570 17003559/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100662ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dây nối bơm tiêm

Còn hiệu lực