STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49581 000.00.17.H54-211104-0001 210000017/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH MEDINOVA Băng dính cá nhân y tế

Còn hiệu lực

49582 000.00.17.H54-211102-0001 210000018/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG Miếng dán giảm ho

Còn hiệu lực

49583 000.00.17.H09-211030-0001 210000031/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH ELABCON

Còn hiệu lực

49584 000.00.17.H09-211027-0001 210000032/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR

Còn hiệu lực

49585 000.00.18.H56-211101-0001 210000017/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA Xe cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực