STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49816 19000305/HSHNPL-BYT 19000617/BYT-CCHNPL

HÀ THỊ HỒNG NHUNG

Còn hiệu lực

49817 19000300/HSHNPL-BYT 19000615/BYT-CCHNPL

HUỲNH TRUNG

Còn hiệu lực

49818 19000299/HSHNPL-BYT 19000613/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Còn hiệu lực

49819 19000298/HSHNPL-BYT 19000611/BYT-CCHNPL

NGUYỄN DANH TĂNG

Còn hiệu lực

49820 19000297/HSHNPL-BYT 19000608/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐÌNH BỘI ANH

Còn hiệu lực