STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49856 000.00.19.H29-211015-0006 210000801/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy ly tâm

Còn hiệu lực

49857 000.00.19.H29-211012-0006 210000252/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49858 000.00.19.H29-211008-0004 210000802/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tiền phân tích

Còn hiệu lực

49859 000.00.19.H29-211008-0005 210000803/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Họ IVD là bộ phận nạp giá mẫu

Còn hiệu lực

49860 000.00.19.H29-211014-0002 210000804/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy tiền phân tích

Còn hiệu lực