STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49871 18011208/HSCBA-HN 180001456/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Tất lót

Còn hiệu lực

49872 18011727/HSCBMB-HN 180000213/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49873 18011726/HSCBMB-HN 180000214/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN YAMAGUCHI VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49874 18011205/HSCBA-HN 180001457/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Thiết bị nội thất bệnh viện

Còn hiệu lực

49875 18011248/HSCBA-HN 180001458/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO VA LI KHÁM MẮT CƠ ĐỘNG

Còn hiệu lực