STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49961 000.00.19.H29-211006-0007 210000799/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là trạm điện cực tham chiếu

Còn hiệu lực

49962 000.00.19.H29-211015-0004 210000800/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy ly tâm

Còn hiệu lực

49963 000.00.19.H29-211015-0006 210000801/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy ly tâm

Còn hiệu lực

49964 000.00.19.H29-211012-0006 210000252/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49965 000.00.19.H29-211008-0004 210000802/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tiền phân tích

Còn hiệu lực