STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2776 17003098/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400160ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1

Còn hiệu lực

2777 17002477/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400159ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Everolimus

Còn hiệu lực

2778 000.00.04.G18-221207-0023 2400158ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4

Còn hiệu lực

2779 000.00.04.G18-211026-0007 2400157ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố IX

Còn hiệu lực

2780 000.00.04.G18-211026-0005 2400156ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố VII

Còn hiệu lực

2781 000.00.04.G18-201125-0002 2400155ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng S100

Còn hiệu lực

2782 000.00.04.G18-220616-0018 2400154ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD103

Còn hiệu lực

2783 000.00.04.G18-211129-0029 2400153ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11c

Còn hiệu lực

2784 000.00.04.G18-211129-0010 2400152ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD13

Còn hiệu lực

2785 000.00.04.G18-220615-0046 2400151ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD138

Còn hiệu lực

2786 000.00.04.G18-211129-0021 2400150ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD16

Còn hiệu lực

2787 000.00.04.G18-211130-0046 2400149ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19

Còn hiệu lực

2788 000.00.04.G18-220616-0019 2400148ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD1a

Còn hiệu lực

2789 000.00.04.G18-211129-0005 2400147ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20

Còn hiệu lực

2790 000.00.04.G18-211129-0031 2400146ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD23

Còn hiệu lực

2791 000.00.04.G18-211129-0024 2400145ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3

Còn hiệu lực

2792 000.00.04.G18-220503-0008 2400144ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3

Còn hiệu lực

2793 000.00.04.G18-220503-0010 2400143ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4

Còn hiệu lực

2794 000.00.04.G18-220329-0038 2400142ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

2795 000.00.04.G18-211130-0047 2400141ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

2796 000.00.04.G18-211130-0034 2400140ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

2797 000.00.04.G18-211130-0036 2400139ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

2798 000.00.04.G18-220616-0024 2400138ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45RA

Còn hiệu lực

2799 000.00.04.G18-211130-0026 2400137ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD56

Còn hiệu lực

2800 000.00.04.G18-211129-0020 2400136ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD7

Còn hiệu lực

2801 000.00.04.G18-220616-0026 2400135ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a

Còn hiệu lực

2802 000.00.04.G18-220503-0013 2400134ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b

Còn hiệu lực

2803 000.00.04.G18-211129-0041 2400133ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8

Còn hiệu lực

2804 000.00.04.G18-211129-0038 2400132ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR

Còn hiệu lực

2805 000.00.04.G18-211129-0043 2400131ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Kappa

Còn hiệu lực

2806 000.00.04.G18-220615-0052 2400130ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR-α/β

Còn hiệu lực

2807 000.00.04.G18-220615-0053 2400129ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR-γ/δ

Còn hiệu lực

2808 000.00.04.G18-221006-0006 2400128ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính kiểu hình miễn dịch của quần thể tế bào tạo máu chưa trưởng thành (dòng lympho và dòng tủy)

Còn hiệu lực

2809 000.00.04.G18-211129-0008 2400127ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2

Còn hiệu lực

2810 000.00.04.G18-211129-0003 2400126ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào CD3+, CD4+, CD8+, CD3+CD4+, CD3+CD8+ và tỷ lệ CD4/CD8

Còn hiệu lực

2811 17005089/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400125ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thuốc thử xét nghiệm sàng lọc và nhận diện kháng thể bất thường kháng hồng cầu

Còn hiệu lực

2812 000.00.04.G18-221026-0010 2400124ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Creatine kinase MB

Còn hiệu lực

2813 000.00.04.G18-210802-0010 2400123ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với ethambutol của Mycobacterium tuberculosis

Còn hiệu lực

2814 000.00.04.G18-210919-0009 2400122ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117

Còn hiệu lực

2815 000.00.04.G18-220503-0015 2400121ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117

Còn hiệu lực

2816 000.00.04.G18-220616-0001 2400120ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD41a

Còn hiệu lực

2817 000.00.04.G18-210919-0012 2400119ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD5

Còn hiệu lực

2818 000.00.04.G18-220503-0014 2400118ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8

Còn hiệu lực

2819 000.00.04.G18-220613-0002 2400117ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cTnI

Còn hiệu lực

2820 000.00.04.G18-220518-0008 2400116ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính các kháng thể kháng Treponema pallidum

Còn hiệu lực

2821 17002752/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400115ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV‑1 p24 và kháng thể kháng HIV‑1, bao gồm nhóm O, và HIV‑2

Còn hiệu lực

2822 17002705/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400114ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Cyclosporine, Tacrolimus và Sirolimus

Còn hiệu lực

2823 000.00.04.G18-220719-0001 2400113ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 15 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

2824 18007006/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400112ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25 dấu ấn ung thư

Còn hiệu lực

2825 000.00.04.G18-211129-0049 2400111ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

2826 000.00.04.G18-201022-0006 2400110ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 89 thông số hóa sinh, miễn dịch và thuốc điều trị

Còn hiệu lực

2827 19008760/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400109ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên lõi vi rút viêm gan B (HBcrAg)

Còn hiệu lực

2828 000.00.04.G18-211130-0043 2400108ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào CD45+ và CD45+ CD34+

Còn hiệu lực

2829 000.00.04.G18-220309-0038 2400107ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định ái lực kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus

Còn hiệu lực

2830 17001189/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400106ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng CA 15-3

Còn hiệu lực

2831 000.00.04.G18-230828-0020 2400105ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH 5M HEALTHCARE Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút Sars-CoV-2, Cúm A/B, Andenovirus (ADV), vi rút hợp bào hô hấp (RSV) và vi rút liên cầu nhóm A(Strep A)

Còn hiệu lực

2832 000.00.04.G18-210914-0019 2400104ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vancomycin

Còn hiệu lực

2833 000.00.17.H39-240129-0002 240000014/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Bộ hóa chất nhuộm Papanicolaou (PAP)

Còn hiệu lực

2834 000.00.17.H39-240129-0001 240000013/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Bộ dụng cụ tự lấy mẫu HPV dùng cho PCR/qPCR

Còn hiệu lực

2835 000.00.04.G18-220406-0028 2400103ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bao cao su

Còn hiệu lực

2836 19010047/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400102ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Bóng chèn can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

2837 19010575/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400101ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Bóng đo đường kính lỗ thông liên nhĩ

Còn hiệu lực

2838 000.00.04.G18-230313-0007 2400100ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH Bóng nong động mạch vành áp lực cao

Còn hiệu lực

2839 000.00.04.G18-221108-0001 2400099ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DK MEDICAL Bóng nong mạch máu ngoại vi

Còn hiệu lực

2840 000.00.04.G18-221012-0003 2400098ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ LINH Bóng nong mạch vành

Còn hiệu lực

2841 17000616/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400097ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ đốt rung nhĩ trong phẫu thuật tim

Còn hiệu lực

2842 19010946/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400096ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ đinh nội tủy, nắp, vít cho xương đùi và xương chày

Còn hiệu lực

2843 000.00.04.G18-210717-0018 2400095ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Bộ giá đỡ tuyến tụy

Còn hiệu lực

2844 000.00.04.G18-220315-0036 2400094ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Bộ kít đốt laser nội mạch

Còn hiệu lực

2845 19008366/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400093ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Bộ nẹp vít cố định cột sống cổ lối trước

Còn hiệu lực

2846 000.00.04.G18-220317-0007 2400092ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Buồng tiêm tĩnh mạch dưới da

Còn hiệu lực

2847 20011102/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400091ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Catheter điện cực tạo nhịp tạm thời

Còn hiệu lực

2848 000.00.04.G18-220720-0007 2400090ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Catheter điện sinh lý tim đầu cong đơn hướng cho điều trị

Còn hiệu lực

2849 000.00.04.G18-221215-0004 2400089ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Catheter điện sinh lý tim đầu cong hai hướng cho điều trị

Còn hiệu lực

2850 000.00.04.G18-201009-0006 2400088ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH Catheter đường hầm dùng trong lọc máu

Còn hiệu lực