STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
29551 000.00.19.H29-220415-0022 220000911/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 366

Còn hiệu lực

29552 000.00.19.H29-220414-0003 220000910/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 327

Còn hiệu lực

29553 000.00.19.H29-220415-0039 220000909/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 314

Còn hiệu lực

29554 000.00.19.H29-220413-0028 220000908/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 411

Còn hiệu lực

29555 000.00.19.H29-220415-0017 220000907/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 802

Còn hiệu lực

29556 000.00.19.H29-220414-0070 220000906/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 794

Còn hiệu lực

29557 000.00.19.H29-220414-0068 220000905/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 780

Còn hiệu lực

29558 000.00.19.H29-220414-0067 220000904/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 760

Còn hiệu lực

29559 000.00.19.H29-220418-0055 220000903/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 751

Còn hiệu lực

29560 000.00.19.H29-220413-0066 220000902/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 734

Còn hiệu lực

29561 000.00.19.H29-220413-0065 220000901/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 730

Còn hiệu lực

29562 000.00.19.H29-220414-0065 220000900/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 727

Còn hiệu lực

29563 000.00.19.H29-220414-0064 220000899/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 713

Còn hiệu lực

29564 000.00.19.H29-220413-0064 220000898/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 710

Còn hiệu lực

29565 000.00.19.H29-220413-0063 220000897/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 598

Còn hiệu lực

29566 000.00.19.H29-220414-0035 220000896/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 555

Còn hiệu lực

29567 000.00.19.H29-220413-0062 220000895/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 549

Còn hiệu lực

29568 000.00.19.H29-220413-0054 220000894/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 534

Còn hiệu lực

29569 000.00.19.H29-220413-0053 220000893/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 495

Còn hiệu lực

29570 000.00.19.H29-220413-0051 220000892/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 487

Còn hiệu lực

29571 000.00.19.H29-220413-0050 220000891/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 486

Còn hiệu lực

29572 000.00.19.H29-220413-0049 220000890/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 484

Còn hiệu lực

29573 000.00.19.H29-220413-0048 220000889/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 479

Còn hiệu lực

29574 000.00.19.H29-220414-0004 220000888/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 689

Còn hiệu lực

29575 000.00.19.H29-220414-0015 220000887/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 723

Còn hiệu lực

29576 000.00.19.H29-220414-0062 220000886/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 705

Còn hiệu lực

29577 000.00.19.H29-220418-0053 220000885/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 518

Còn hiệu lực

29578 000.00.19.H29-220418-0051 220000884/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 350

Còn hiệu lực

29579 000.00.19.H29-220414-0025 220000883/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 83

Còn hiệu lực

29580 000.00.19.H29-220415-0043 220000882/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1167

Còn hiệu lực

29581 000.00.19.H29-220415-0042 220000881/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1082

Còn hiệu lực

29582 000.00.19.H29-220418-0056 220000880/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 979

Còn hiệu lực

29583 000.00.19.H29-220414-0058 220000879/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 937

Còn hiệu lực

29584 000.00.19.H29-220414-0059 220000878/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 733

Còn hiệu lực

29585 000.00.19.H29-220415-0025 220000877/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 836

Còn hiệu lực

29586 000.00.19.H29-220415-0053 220000876/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 835

Còn hiệu lực

29587 000.00.19.H29-220415-0024 220000875/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 827

Còn hiệu lực

29588 000.00.19.H29-220415-0023 220000874/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 826

Còn hiệu lực

29589 000.00.19.H29-220418-0057 220000873/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 820

Còn hiệu lực

29590 000.00.19.H29-220415-0020 220000872/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 819

Còn hiệu lực

29591 000.00.19.H29-220415-0019 220000871/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 816

Còn hiệu lực

29592 000.00.19.H29-220415-0018 220000870/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 809

Còn hiệu lực

29593 000.00.07.H28-220415-0001 220000008/PCBMB-HB

QUẦY THUỐC THOẠI LỢI

Còn hiệu lực

29594 000.00.07.H28-220325-0002 220000007/PCBMB-HB

HIỆU THUỐC LÊ THỊ HẢI

Còn hiệu lực

29595 000.00.19.H29-220414-0007 220000869/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 803

Còn hiệu lực

29596 000.00.07.H28-220325-0001 220000006/PCBMB-HB

NHÀ THUỐC AZ 4

Còn hiệu lực

29597 000.00.07.H28-220322-0001 220000005/PCBMB-HB

NHÀ THUỐC AZ

Còn hiệu lực

29598 000.00.19.H29-220415-0028 220000868/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 839

Còn hiệu lực

29599 000.00.19.H29-220414-0066 220000867/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 740

Còn hiệu lực

29600 000.00.19.H29-220414-0069 220000866/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 781

Còn hiệu lực

29601 000.00.19.H29-220414-0013 220000865/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 795

Còn hiệu lực

29602 000.00.19.H15-220420-0001 220000041/PCBMB-ĐL

NHÀ THUỐC CÔNG THÀNH

Còn hiệu lực

29603 000.00.17.H62-220420-0002 220000064/PCBMB-VP

QUẦY THUỐC TRẦN VĂN NAM

Còn hiệu lực

29604 000.00.17.H62-220420-0001 220000063/PCBMB-VP

QUẦY THUỐC NAM NGÂN

Còn hiệu lực

29605 000.00.48.H41-220421-0002 220000015/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH NINMED Dung dịch dùng ngoài

Còn hiệu lực

29606 000.00.19.H17-220408-0004 220000228/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC THÀNH VINH 2

Còn hiệu lực

29607 000.00.16.H23-220421-0001 220000096/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH INTAPHAR Dung dịch xoa bóp - Mạnh cốt chỉ thống

Còn hiệu lực

29608 000.00.16.H23-220420-0001 220000095/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME - CHI NHÁNH HÀ NỘI DUNG DỊCH DƯỠNG MẮT NATRI CLORID 0.9 NANO BẠC

Còn hiệu lực

29609 000.00.19.H26-220421-0048 220001663/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIAN

Còn hiệu lực

29610 000.00.19.H26-220422-0035 220000064/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG SINH Dung dịch kháng Virus

Còn hiệu lực

29611 000.00.25.H47-220418-0001 220000064/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 674

Còn hiệu lực

29612 000.00.04.G18-220422-0018 220002113/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch dùng cho máy, loại dùng trong điều trị ung thư

Còn hiệu lực

29613 000.00.19.H29-220414-0022 220000864/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 72

Còn hiệu lực

29614 000.00.19.H29-220414-0024 220000863/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 78

Còn hiệu lực

29615 000.00.19.H29-220414-0026 220000862/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 86

Còn hiệu lực

29616 000.00.19.H29-220414-0027 220000861/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 130

Còn hiệu lực

29617 000.00.19.H29-220414-0019 220000860/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 88

Còn hiệu lực

29618 000.00.19.H29-220406-0039 220000905/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 Túi hấp tiệt trùng loại dẹp

Còn hiệu lực

29619 000.00.19.H29-220110-0022 220000903/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 Túi hấp tiệt trùng có dán niêm phong

Còn hiệu lực

29620 000.00.22.H44-220422-0002 220000078/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 437 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ

Còn hiệu lực

29621 000.00.22.H44-220422-0001 220000077/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC MAI HẢI

Còn hiệu lực

29622 000.00.22.H44-220418-0001 220000076/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC LÊ LỢI

Còn hiệu lực

29623 000.00.22.H44-220417-0001 220000075/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 25 - CÔNG TY TNHH Y DƯỢC NGỌC THIỆN

Còn hiệu lực

29624 000.00.22.H44-220416-0003 220000074/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC VINH BỐN - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANH QUÂN

Còn hiệu lực

29625 000.00.22.H44-220416-0002 220000073/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 16- CÔNG TY TNHH Y DƯỢC NGỌC THIỆN

Còn hiệu lực