STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2926 000.00.04.G18-220923-0007 2400221ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng CD4

Còn hiệu lực

2927 000.00.04.G18-220906-0026 2400220ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định lượng Chimerism

Còn hiệu lực

2928 000.00.04.G18-220627-0014 2400219ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng D-Dimer

Còn hiệu lực

2929 000.00.04.G18-220831-0002 2400218ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định lượng đột biến BCR-ABL P210

Còn hiệu lực

2930 000.00.04.G18-220629-0048 2400217ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng cytomegalovirus

Còn hiệu lực

2931 000.00.04.G18-211210-0007 2400216ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii

Còn hiệu lực

2932 000.00.04.G18-220530-0009 2400215ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng PAPP-A

Còn hiệu lực

2933 17003676/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400214ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng Total Prostate Specific Antigen (t-PSA)

Còn hiệu lực

2934 17003433/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400213ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng/định tính kháng thể IgG kháng vi rút Mumps

Còn hiệu lực

2935 000.00.04.G18-220906-0033 2400212ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Bộ xét nghiệm đinh tính 11 tác nhân gây bệnh đường tình dục (STD)

Còn hiệu lực

2936 19010762/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400211ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Shigella spp./ Enteroinvasive Escherichia coli, Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Clostridium difficile toxin B, Aeromonas spp. và Salmonella spp.

Còn hiệu lực

2937 000.00.04.G18-211214-0028 2400210ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum và Trichomonas vaginalis

Còn hiệu lực

2938 000.00.04.G18-211012-0004 2400209ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum và Trichomonas vaginalis

Còn hiệu lực

2939 000.00.04.G18-200519-0006 2400208ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae

Còn hiệu lực

2940 000.00.04.G18-211214-0035 2400207ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, Varicella zoster virus, Epstein –Barr virus, Cytomegalovirus, Human herpes virus 6 và Human herpes virus 7

Còn hiệu lực

2941 000.00.04.G18-211214-0024 2400206ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human adenovirus và ARN Human metapneumovirus, Human enterovirus, Human parainfluenza virus 1, Human parainfluenza virus 2, Human parainfluenza virus 3 và Human parainfluenza virus 4

Còn hiệu lực

2942 19010757/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400205ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human adenovirus và ARN Human metapneumovirus, Human enterovirus, Human parainfluenza virus 1, Human parainfluenza virus 2, Human parainfluenza virus 3 và Human parainfluenza virus 4

Còn hiệu lực

2943 000.00.04.G18-200713-0006 2400204ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human adenovirus và ARN Influenza A virus, Influenza B virus, Human respiratory syncytial virus, Human metapneumovirus, Human rhinovirus, và Human parainfluenza virus

Còn hiệu lực

2944 000.00.04.G18-211214-0026 2400203ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human bocavirus 1/2/3/4 và ARN Human rhinovirus A/B/C, Human coronavirus 229E, Human coronavirus NL63 và Human coronavirus OC43

Còn hiệu lực

2945 19010639/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400202ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human papillomavirus (HPV) - 19 tuýp HPV nguy cơ cao và 9 tuýp HPV nguy cơ thấp

Còn hiệu lực

2946 19010633/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400201ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Mycobacterium tuberculosis - MTB và gen kháng thuốc Isoniazid, Rifampicin

Còn hiệu lực

2947 000.00.04.G18-211104-0023 2400200ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Mycobacterium tuberculosis -MTB và non-tuberculosis Mycobacteria - NTM

Còn hiệu lực

2948 000.00.04.G18-200820-0006 2400199ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Yersinia enterocolitica, Shigella spp./ Enteroinvasive Escherichia coli, E. coli O157, Clostridium difficile toxin A/B, stx1/stx2 (Shiga toxin genes), Salmonella spp. và Campylobacter spp.

Còn hiệu lực

2949 000.00.04.G18-211104-0030 2400198ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

2950 000.00.04.G18-211214-0022 2400197ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN virus cúm A, cúm B, RSV A, RSV B và chủng cúm A - H1,- H3, và - H1pdm09

Còn hiệu lực

2951 000.00.04.G18-220629-0005 2400196ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính HBeAg /Anti- HBe

Còn hiệu lực

2952 17003715/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400195ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút Rubella

Còn hiệu lực

2953 17002406/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400194ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng thể kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B (anti-HBc)

Còn hiệu lực

2954 18006918/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400193ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Bộ xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C

Còn hiệu lực

2955 17003865/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400192ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần kháng HBcAg

Còn hiệu lực

2956 000.00.04.G18-220726-0013 2400191ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính phức hợp M. Tuberculosis (Lao) và NTM ( ngoài lao)

Còn hiệu lực

2957 000.00.04.G18-220504-0101 2400190ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định tính/định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Influenza B

Còn hiệu lực

2958 17004306/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400189ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm khẳng định sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBs Ag)

Còn hiệu lực

2959 000.00.04.G18-200826-0021 2400188ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm phát hiện các đột biến ở exon 19, exon 20 và 21 trên gen EGFR

Còn hiệu lực

2960 000.00.04.G18-201120-0005 2400187ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

2961 000.00.04.G18-200723-0025 2400186ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Hệ thống Realtime PCR

Còn hiệu lực

2962 000.00.04.G18-211129-0017 2400185ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG1-PC7

Còn hiệu lực

2963 18006155/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400184ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kháng huyết thanh định tính kháng nguyên Salmonella H

Còn hiệu lực

2964 000.00.04.G18-220503-0006 2400183ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kháng huyết thanh định tính kháng nguyên Salmonella O

Còn hiệu lực

2965 000.00.04.G18-220503-0004 2400182ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kháng huyết thanh định tính kháng nguyên Salmonella O

Còn hiệu lực

2966 000.00.04.G18-220901-0002 2400181ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Malaria Pf/Pv

Còn hiệu lực

2967 000.00.04.G18-220407-0018 2400180ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

2968 000.00.04.G18-220901-0004 2400179ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM, IgG kháng HSV-1

Còn hiệu lực

2969 19010239/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400178ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy định nhóm máu/sàng lọc kháng thể tự động

Còn hiệu lực

2970 000.00.04.G18-210728-0040 2400177ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

2971 19008929/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400176ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Máy phân tích miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

2972 000.00.04.G18-200723-0011 2400175ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

2973 000.00.04.G18-200915-0010 2400174ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Máy Realtime PCR

Còn hiệu lực

2974 000.00.04.G18-200918-0006 2400173ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy Realtime PCR

Còn hiệu lực

2975 000.00.04.G18-220421-0094 2400172ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Máy Real-time PCR

Còn hiệu lực

2976 000.00.04.G18-220821-0001 2400171ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

2977 19010413/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400170ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

2978 000.00.04.G18-221202-0011 2400169ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

2979 000.00.04.G18-221019-0022 2400168ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

2980 17003526/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400167ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

2981 000.00.04.G18-210908-0007 2400166ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định lượng thời gian prothrombin

Còn hiệu lực

2982 19009434/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400165ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định tính AHG

Còn hiệu lực

2983 20011235/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400164ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D), hòa hợp phân nhóm ABO và Rh (D), định tính kháng thể bất thường và hòa hợp truyền máu

Còn hiệu lực

2984 000.00.04.G18-220608-0001 2400163ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thuốc thử xét nghiệm định lượng ADN của HBV

Còn hiệu lực

2985 000.00.04.G18-221207-0021 2400162ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9

Còn hiệu lực

2986 000.00.04.G18-220922-0009 2400161ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

2987 17003098/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400160ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1

Còn hiệu lực

2988 17002477/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400159ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Everolimus

Còn hiệu lực

2989 000.00.04.G18-221207-0023 2400158ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4

Còn hiệu lực

2990 000.00.04.G18-211026-0007 2400157ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố IX

Còn hiệu lực

2991 000.00.04.G18-211026-0005 2400156ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố VII

Còn hiệu lực

2992 000.00.04.G18-201125-0002 2400155ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng S100

Còn hiệu lực

2993 000.00.04.G18-220616-0018 2400154ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD103

Còn hiệu lực

2994 000.00.04.G18-211129-0029 2400153ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11c

Còn hiệu lực

2995 000.00.04.G18-211129-0010 2400152ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD13

Còn hiệu lực

2996 000.00.04.G18-220615-0046 2400151ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD138

Còn hiệu lực

2997 000.00.04.G18-211129-0021 2400150ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD16

Còn hiệu lực

2998 000.00.04.G18-211130-0046 2400149ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19

Còn hiệu lực

2999 000.00.04.G18-220616-0019 2400148ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD1a

Còn hiệu lực

3000 000.00.04.G18-211129-0005 2400147ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20

Còn hiệu lực