STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35926 000.00.19.H29-220330-0070 220000799/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 663

Còn hiệu lực

35927 000.00.19.H29-220330-0069 220000798/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 661

Còn hiệu lực

35928 000.00.19.H29-220330-0068 220000797/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 657

Còn hiệu lực

35929 000.00.19.H29-220330-0067 220000796/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 643

Còn hiệu lực

35930 000.00.19.H29-220330-0066 220000795/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 618

Còn hiệu lực

35931 000.00.18.H56-220411-0003 220000085/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC MAI CÂN

Còn hiệu lực

35932 000.00.19.H29-220330-0065 220000794/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 596

Còn hiệu lực

35933 000.00.19.H29-220330-0064 220000793/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 592

Còn hiệu lực

35934 000.00.19.H29-220330-0063 220000792/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 590

Còn hiệu lực

35935 000.00.19.H29-220330-0061 220000791/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 573

Còn hiệu lực

35936 000.00.19.H29-220330-0060 220000790/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 553

Còn hiệu lực

35937 000.00.19.H29-220330-0059 220000789/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 541

Còn hiệu lực

35938 000.00.19.H29-220330-0058 220000788/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 530

Còn hiệu lực

35939 000.00.19.H29-220330-0057 220000787/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 528

Còn hiệu lực

35940 000.00.19.H29-220405-0074 220000786/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 526

Còn hiệu lực

35941 000.00.19.H29-220330-0056 220000785/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 516

Còn hiệu lực

35942 000.00.19.H29-220330-0055 220000784/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 502

Còn hiệu lực

35943 000.00.19.H29-220330-0062 220000783/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 576

Còn hiệu lực

35944 000.00.19.H29-220404-0017 220000782/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 136

Còn hiệu lực

35945 000.00.19.H29-220404-0016 220000781/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 116

Còn hiệu lực

35946 000.00.19.H29-220403-0010 220000780/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 109

Còn hiệu lực

35947 000.00.19.H29-220402-0017 220000779/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1048

Còn hiệu lực

35948 000.00.19.H29-220402-0016 220000778/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 85

Còn hiệu lực

35949 000.00.19.H29-220405-0068 220000777/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 77

Còn hiệu lực

35950 000.00.19.H29-220403-0006 220000776/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 63

Còn hiệu lực

35951 000.00.19.H29-220402-0007 220000775/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 54

Còn hiệu lực

35952 000.00.19.H29-220401-0003 220000774/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 45

Còn hiệu lực

35953 000.00.19.H29-220402-0005 220000773/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 34

Còn hiệu lực

35954 000.00.19.H29-220405-0076 220000772/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 27

Còn hiệu lực

35955 000.00.19.H29-220404-0014 220000771/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 32

Còn hiệu lực

35956 000.00.19.H29-220331-0029 220000770/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1268

Còn hiệu lực

35957 000.00.19.H29-220331-0028 220000769/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 885

Còn hiệu lực

35958 000.00.19.H29-220405-0065 220000768/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 771

Còn hiệu lực

35959 000.00.19.H29-220401-0004 220000767/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 765

Còn hiệu lực

35960 000.00.19.H29-220405-0012 220000766/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 759

Còn hiệu lực

35961 000.00.19.H29-220405-0066 220000765/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 746

Còn hiệu lực

35962 000.00.19.H29-220401-0025 220000764/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 696

Còn hiệu lực

35963 000.00.19.H29-220330-0071 220000763/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 694

Còn hiệu lực

35964 000.00.19.H29-220402-0011 220000762/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 239

Còn hiệu lực

35965 000.00.19.H29-220405-0028 220000761/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 238

Còn hiệu lực

35966 000.00.19.H29-220405-0027 220000760/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 230

Còn hiệu lực

35967 000.00.19.H29-220405-0025 220000759/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 227

Còn hiệu lực

35968 000.00.19.H29-220402-0009 220000758/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 226

Còn hiệu lực

35969 000.00.19.H29-220331-0026 220000757/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 225

Còn hiệu lực

35970 000.00.19.H29-220405-0024 220000756/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 222

Còn hiệu lực

35971 000.00.19.H29-220330-0051 220000755/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 445

Còn hiệu lực

35972 000.00.19.H29-220405-0011 220000754/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 215

Còn hiệu lực

35973 000.00.19.H29-220405-0010 220000753/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 214

Còn hiệu lực

35974 000.00.19.H29-220405-0009 220000752/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 195

Còn hiệu lực

35975 000.00.19.H29-220402-0008 220000751/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 189

Còn hiệu lực

35976 000.00.19.H29-220405-0007 220000750/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 183

Còn hiệu lực

35977 000.00.19.H29-220405-0006 220000749/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 181

Còn hiệu lực

35978 000.00.19.H29-220405-0005 220000748/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 180

Còn hiệu lực

35979 000.00.19.H29-220405-0004 220000747/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 172

Còn hiệu lực

35980 000.00.19.H29-220404-0020 220000746/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 157

Còn hiệu lực

35981 000.00.19.H29-220331-0027 220000745/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 149

Còn hiệu lực

35982 000.00.19.H29-220404-0019 220000744/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 145

Còn hiệu lực

35983 000.00.19.H29-220404-0018 220000743/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 140

Còn hiệu lực

35984 000.00.19.H29-220405-0073 220000742/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 250

Còn hiệu lực

35985 000.00.19.H29-220405-0077 220000741/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 263

Còn hiệu lực

35986 000.00.19.H29-220331-0025 220000740/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 365

Còn hiệu lực

35987 000.00.19.H29-220405-0016 220000739/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 375

Còn hiệu lực

35988 000.00.19.H29-220403-0013 220000738/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 242

Còn hiệu lực

35989 000.00.19.H29-220405-0031 220000737/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 241

Còn hiệu lực

35990 000.00.19.H29-220405-0029 220000736/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 240

Còn hiệu lực

35991 000.00.19.H29-220401-0032 220000735/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 381

Còn hiệu lực

35992 000.00.19.H29-220405-0019 220000734/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY PHÚ MỸ HƯNG

Còn hiệu lực

35993 000.00.19.H29-220404-0021 220000733/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 158

Còn hiệu lực

35994 000.00.04.G18-211230-0043 220002048/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Cụm IVD xét nghiệm định lượng sinh hóa

Còn hiệu lực

35995 000.00.19.H29-220412-0054 220000732/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC CHI BẢO

Còn hiệu lực

35996 000.00.19.H29-220409-0002 220000731/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CNS

Còn hiệu lực

35997 000.00.19.H29-220405-0056 220001209/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA Thiết bị điều trị lạnh bằng không khí lạnh Cryo6

Còn hiệu lực

35998 000.00.19.H29-220413-0037 220001208/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Máy đo chiều dài ống tủy

Còn hiệu lực

35999 000.00.19.H29-220324-0026 220001206/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Mũi vệ sinh tủy răng

Còn hiệu lực

36000 000.00.19.H29-220316-0064 220001202/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM SẢN PHẨM Y TẾ QUỐC KHOA Máy hút y khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực