STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
46276 000.00.19.H26-220126-0050 220000278/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ KIÊN HƯƠNG

Còn hiệu lực

46277 000.00.19.H26-220127-0003 220000277/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC MESA

Còn hiệu lực

46278 000.00.19.H26-220126-0052 220000276/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ KIÊN

Còn hiệu lực

46279 000.00.19.H26-220127-0004 220000275/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & PHÁT TRIỂN AN PHÁT

Còn hiệu lực

46280 000.00.19.H26-220127-0010 220000306/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD hemoclip dùng một lần

Còn hiệu lực

46281 000.00.19.H26-220127-0011 220000372/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 3M Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 4

Còn hiệu lực

46282 000.00.19.H26-211226-0017 220000274/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 565

Còn hiệu lực

46283 000.00.19.H26-211226-0009 220000273/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 650

Còn hiệu lực

46284 000.00.19.H26-211227-0010 220000272/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 764

Còn hiệu lực

46285 000.00.19.H26-211226-0016 220000271/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 681

Còn hiệu lực

46286 000.00.19.H26-211227-0013 220000270/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 824

Còn hiệu lực

46287 000.00.19.H26-211225-0026 220000269/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 514

Còn hiệu lực

46288 000.00.19.H26-211224-0024 220000268/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 539

Còn hiệu lực

46289 000.00.19.H26-211226-0010 220000267/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 652

Còn hiệu lực

46290 000.00.19.H26-211227-0014 220000266/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 875

Còn hiệu lực

46291 000.00.19.H26-211224-0023 220000265/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 329

Còn hiệu lực

46292 000.00.19.H26-211225-0012 220000264/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 464

Còn hiệu lực

46293 000.00.19.H26-211224-0012 220000263/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 773

Còn hiệu lực

46294 000.00.19.H26-211226-0007 220000262/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 638

Còn hiệu lực

46295 000.00.19.H26-211227-0009 220000261/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 813

Còn hiệu lực

46296 000.00.19.H26-211224-0016 220000260/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 752

Còn hiệu lực

46297 000.00.19.H26-211224-0025 220000259/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 346

Còn hiệu lực

46298 000.00.19.H26-211225-0027 220000258/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 846

Còn hiệu lực

46299 000.00.16.H05-220127-0003 220000001/PCBB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Túi thu thập máu cuống rốn

Còn hiệu lực

46300 000.00.19.H26-211224-0007 220000257/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 704

Còn hiệu lực

46301 000.00.19.H26-211224-0021 220000256/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 249

Còn hiệu lực

46302 000.00.19.H26-211225-0022 220000255/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 775

Còn hiệu lực

46303 000.00.19.H26-211226-0006 220000254/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 627

Còn hiệu lực

46304 000.00.19.H26-211226-0018 220000253/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 568

Còn hiệu lực

46305 000.00.19.H26-211227-0015 220000252/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 879

Còn hiệu lực

46306 000.00.19.H26-211224-0022 220000251/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 292

Còn hiệu lực

46307 000.00.19.H26-211226-0012 220000250/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 610

Còn hiệu lực

46308 000.00.19.H26-211224-0018 220000249/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 670

Còn hiệu lực

46309 000.00.19.H26-211226-0014 220000248/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 557

Còn hiệu lực

46310 000.00.19.H26-211226-0015 220000247/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 655

Còn hiệu lực

46311 000.00.19.H26-211225-0024 220000246/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 831

Còn hiệu lực

46312 000.00.19.H26-211226-0008 220000245/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 636

Còn hiệu lực

46313 000.00.19.H26-211225-0018 220000244/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 632

Còn hiệu lực

46314 000.00.19.H26-211225-0021 220000243/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 654

Còn hiệu lực

46315 000.00.19.H26-211225-0015 220000242/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 480

Còn hiệu lực

46316 000.00.19.H26-211224-0031 220000241/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 932

Còn hiệu lực

46317 000.00.19.H26-211224-0009 220000240/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 790

Còn hiệu lực

46318 000.00.19.H26-211225-0023 220000239/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 608

Còn hiệu lực

46319 000.00.19.H26-211224-0026 220000238/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 415

Còn hiệu lực

46320 000.00.19.H26-211225-0025 220000237/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 571

Còn hiệu lực

46321 000.00.19.H26-211225-0016 220000236/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 728

Còn hiệu lực

46322 000.00.19.H26-211224-0006 220000235/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 684

Còn hiệu lực

46323 000.00.19.H26-211225-0020 220000234/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 629

Còn hiệu lực

46324 000.00.19.H26-211226-0011 220000233/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 840

Còn hiệu lực

46325 000.00.19.H26-211227-0011 220000232/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 825

Còn hiệu lực

46326 000.00.19.H26-211224-0008 220000231/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 811

Còn hiệu lực

46327 000.00.19.H26-211227-0002 220000230/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 882

Còn hiệu lực

46328 000.00.19.H26-211225-0017 220000229/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 782

Còn hiệu lực

46329 000.00.19.H26-211225-0009 220000228/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 866

Còn hiệu lực

46330 000.00.19.H26-211226-0013 220000227/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 880

Còn hiệu lực

46331 000.00.19.H26-220207-0017 220000305/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIDETOX Máy rửa đại tràng

Còn hiệu lực

46332 000.00.19.H26-211225-0019 220000226/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 628

Còn hiệu lực

46333 000.00.19.H26-220209-0024 220000371/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VCP PHARMA DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

46334 000.00.19.H26-220118-0039 220000304/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hệ thống IVD máy và ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

46335 000.00.19.H26-220118-0014 220000303/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hệ thống IVD máy và ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

46336 000.00.19.H26-220112-0043 220000302/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Kim ICSI có đầu nhọn, góc 35o (ICSI Pipette)

Còn hiệu lực

46337 000.00.19.H26-220114-0021 220000301/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

46338 000.00.19.H26-220113-0014 220000300/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU MÁY HÚT DỊCH DẪN LƯU MÀNG PHỔI VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

46339 000.00.19.H26-220112-0016 220000299/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Lưỡi bào, lưỡi cắt, lưỡi đốt dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

46340 000.00.19.H26-220112-0014 220000298/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Lưỡi bào, đốt bằng sóng cao tần sử dụng công nghệ RF

Còn hiệu lực

46341 000.00.19.H26-220113-0006 220000297/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Hệ thống khoan cưa xương và phụ kiện đồng bộ đi kèm

Còn hiệu lực

46342 000.00.19.H26-220111-0027 220000296/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Lưỡi bào, đốt bằng sóng cao tần sử dụng công nghệ RF

Còn hiệu lực

46343 000.00.19.H26-220113-0007 220000295/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Vật tư tiêu hao dùng trong phẫu thuật nội soi khớp

Còn hiệu lực

46344 000.00.19.H26-220121-0040 220000225/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH RAPITEST

Còn hiệu lực

46345 000.00.19.H26-220118-0048 220000294/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ KHANG Máy thủy liệu đại tràng COLON THERAPY APPARATUS

Còn hiệu lực

46346 000.00.19.H26-220121-0007 220000293/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HNH MEDICAL JBP Nanoneedle

Còn hiệu lực

46347 000.00.19.H26-220121-0041 220000292/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Dao phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

46348 000.00.19.H26-220121-0017 220000291/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN Khoá ba chạc

Còn hiệu lực

46349 000.00.19.H26-220122-0002 220000224/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN

Còn hiệu lực

46350 000.00.19.H26-220121-0015 220000290/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN Kim luồn mạch máu

Còn hiệu lực