STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57976 17008303/HSCBA-HN 170001790/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ cưa tay

Còn hiệu lực

57977 17008305/HSCBA-HN 170001791/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ Dao

Còn hiệu lực

57978 17008306/HSCBA-HN 170001792/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dao chích màng nhĩ

Còn hiệu lực

57979 17008308/HSCBA-HN 170001793/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dao lóc da

Còn hiệu lực

57980 17008309/HSCBA-HN 170001794/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ đầu bơm hút

Còn hiệu lực

57981 17008310/HSCBA-HN 170001795/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ đèn mổ

Còn hiệu lực

57982 17008320/HSCBA-HN 170001796/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ đèn soi thanh quản, khí quản

Còn hiệu lực

57983 17008319/HSCBA-HN 170001797/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ banh miệng

Còn hiệu lực

57984 17008375/HSCBA-HN 170001798/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ quấn bông gạc

Còn hiệu lực

57985 17008376/HSCBA-HN 170001799/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ tháo ghim (Clip)

Còn hiệu lực

57986 17008377/HSCBA-HN 170001800/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ tuốt mô

Còn hiệu lực

57987 17008380/HSCBA-HN 170001801/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ vặn tháo vít

Còn hiệu lực

57988 17008359/HSCBA-HN 170001802/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ cắt đinh, vít, chỉ thép

Còn hiệu lực

57989 17008360/HSCBA-HN 170001803/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ cắt gặm mô cứng

Còn hiệu lực

57990 17008361/HSCBA-HN 170001804/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ cắt móng

Còn hiệu lực

57991 17008362/HSCBA-HN 170001805/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ cắt Polyp

Còn hiệu lực

57992 17008411/HSCBA-HN 170001806/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ ống thông khí quản

Còn hiệu lực

57993 17008412/HSCBA-HN 170001807/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ ống thông niệu quản

Còn hiệu lực

57994 17008413/HSCBA-HN 170001808/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ que chọc dò thăm khám

Còn hiệu lực

57995 17008414/HSCBA-HN 170001809/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ thìa múc

Còn hiệu lực

57996 17008402/HSCBA-HN 170001810/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ kìm gặm

Còn hiệu lực

57997 17008403/HSCBA-HN 170001811/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ kìm kẹp kim

Còn hiệu lực

57998 17008405/HSCBA-HN 170001812/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ kìm tháo bột

Còn hiệu lực

57999 17008406/HSCBA-HN 170001813/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ màng lọc khí

Còn hiệu lực

58000 17008399/HSCBA-HN 170001814/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ kẹp săng

Còn hiệu lực

58001 17008398/HSCBA-HN 170001815/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ kẹp

Còn hiệu lực

58002 17011267/HSCBMB-HN 170001066/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH

Còn hiệu lực

58003 17008400/HSCBA-HN 170001816/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ khoan tay

Còn hiệu lực

58004 17008401/HSCBA-HN 170001817/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ khoan xương bằng tay

Còn hiệu lực

58005 17008407/HSCBA-HN 170001818/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ nhíp phẫu tích

Còn hiệu lực

58006 17008408/HSCBA-HN 170001819/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ nong

Còn hiệu lực

58007 17008409/HSCBA-HN 170001820/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ ống bơm hút

Còn hiệu lực

58008 17008410/HSCBA-HN 170001821/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ ống dẫn lưu

Còn hiệu lực

58009 17008363/HSCBA-HN 170001822/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ chèn kẹp phình mạch

Còn hiệu lực

58010 17008364/HSCBA-HN 170001823/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ dẫn đường mũi khoan

Còn hiệu lực

58011 17008366/HSCBA-HN 170001824/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ đè lưỡi

Còn hiệu lực

58012 17008367/HSCBA-HN 170001825/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ đục

Còn hiệu lực

58013 17008368/HSCBA-HN 170001826/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ đùn đinh vít, đùn xương

Còn hiệu lực

58014 17008371/HSCBA-HN 170001827/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ luồn đẩy chỉ

Còn hiệu lực

58015 17008372/HSCBA-HN 170001828/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ mài xương

Còn hiệu lực

58016 17008374/HSCBA-HN 170001829/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ móc vén

Còn hiệu lực

58017 17008331/HSCBA-HN 170001830/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ banh vén

Còn hiệu lực

58018 17008332/HSCBA-HN 170001831/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ bộc lộ mạch máu

Còn hiệu lực

58019 17008353/HSCBA-HN 170001832/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ cắt bột bằng tay

Còn hiệu lực

58020 17008355/HSCBA-HN 170001833/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Dụng cụ cắt bột chạy điện

Còn hiệu lực

58021 17008277/HSCBA-HN 170001834/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ bàn chải

Còn hiệu lực

58022 17008299/HSCBA-HN 170001835/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ Bát

Còn hiệu lực

58023 17008300/HSCBA-HN 170001836/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ bẩy xương, nâng xương

Còn hiệu lực

58024 17008302/HSCBA-HN 170001837/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ Búa

Còn hiệu lực

58025 17008381/HSCBA-HN 170001838/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ vén

Còn hiệu lực

58026 17008383/HSCBA-HN 170001839/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ xoắn

Còn hiệu lực

58027 17008384/HSCBA-HN 170001840/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ hộp dụng cụ

Còn hiệu lực

58028 17008396/HSCBA-HN 170001841/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ kéo

Còn hiệu lực

58029 17008415/HSCBA-HN 170001842/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ thìa nạo

Còn hiệu lực

58030 17008416/HSCBA-HN 170001843/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ thước đo

Còn hiệu lực

58031 17008417/HSCBA-HN 170001844/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ xe đẩy

Còn hiệu lực

58032 17005763/HSCBPL-BYT 170000146/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

58033 17005754/HSCBPL-BYT 170000147/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

Còn hiệu lực

58034 17005765/HSCBPL-BYT 170000148/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ

Còn hiệu lực

58035 17005760/HSCBPL-BYT 170000149/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ADK

Còn hiệu lực

58036 17005772/HSCBPL-BYT 170000150/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI

Còn hiệu lực

58037 17005773/HSCBPL-BYT 170000151/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG

Còn hiệu lực

58038 17005775/HSCBPL-BYT 170000152/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

58039 17005776/HSCBPL-BYT 170000153/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

58040 17005778/HSCBPL-BYT 170000154/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM

Còn hiệu lực

58041 17005782/HSCBPL-BYT 170000155/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMIGROUP

Còn hiệu lực

58042 17007688/HSCBA-HCM 170001952/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

58043 17007669/HSCBA-HCM 170001953/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Miếng kim loại tách nướu răng

Còn hiệu lực

58044 17007673/HSCBA-HCM 170001954/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Bộ khuôn trám răng; Vòng kim loại giữ khuôn trám răng; Khuôn trám răng bằng kim loại; Kềm và nhíp giữ vòng khuôn trám răng bằng kim loại; Miếng chêm bằng nhựa nha khoa

Còn hiệu lực

58045 17007729/HSCBA-HCM 170001955/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Lọ lấy đàm

Còn hiệu lực

58046 17007728/HSCBA-HCM 170001956/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Smith & Nephew 560P High Definition Camera System - Hệ thống Camera độ nét cao 560P của Smith & Nephew

Còn hiệu lực

58047 17007714/HSCBA-HCM 170001957/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TQL Giường chăm sóc bệnh nhân dùng trong ngành y

Còn hiệu lực

58048 17007711/HSCBA-HCM 170001958/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TQL Giường chăm sóc bệnh nhân dùng trong ngành y

Còn hiệu lực

58049 17007677/HSCBA-HCM 170001959/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Cân sức khỏe, Máy đo huyết áp cơ và Ống nghe y khoa

Còn hiệu lực

58050 17007736/HSCBA-HCM 170001960/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Tấm điện cực trung tính dùng trong phẫu thuật bằng máy đốt điện

Còn hiệu lực