STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 000.00.04.G18-220104-0043

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
2 000.00.19.H17-200518-0001

CÔNG TY TNHH GÀ CON THÀNH PHỐ
3 20013983/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM LÊ
4 19012078/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM LÊ
5 000.00.19.H29-221124-0014

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN
6 000.00.04.G18-220629-0044

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7 000.00.04.G18-220630-0030

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8 000.00.04.G18-220701-0004

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
9 000.00.04.G18-220511-0014

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
10 000.00.17.H62-240306-0001

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CTA