STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 000.00.17.H09-200507-0001

CÔNG TY TNHH PHƯỚC AN HOÀ
2 000.00.17.H09-200519-0001

CÔNG TY TNHH PHƯỚC AN HOÀ
3 000.00.17.H09-200517-0001

CÔNG TY TNHH PHƯỚC AN HOÀ
4 000.00.17.H09-200513-0002

CÔNG TY TNHH PHƯỚC AN HOÀ
5 170004239/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM
6 000.00.16.H05-200805-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM
7 000.00.16.H05-200922-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM
8 000.00.16.H05-200721-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM
9 000.00.16.H05-200715-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM
10 19014163/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG