STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 000.00.19.H17-210603-0001

CÔNG TY TNHH ICT VINA
2 000.00.19.H29-201222-0019

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI BẢO LONG KHANG
3 000.00.04.G18-220113-0038

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
4 000.00.17.H39-201122-0001

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE
5 000.00.17.H39-210203-0001

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE
6 170005404/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG
7 17011359/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG
8 000.00.04.G18-220112-0028

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
9 000.00.04.G18-220112-0032

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
10 000.00.04.G18-220112-0031

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM