STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 000.00.19.H26-200812-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH
2 000.00.19.H26-200812-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH
3 000.00.19.H26-200806-0014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH
4 000.00.19.H32-201024-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN ĐẠI
5 19012479/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
6 18011508/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
7 18009774/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
8 17009199/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
9 17008799/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
10 17007921/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB