STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 18001617/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM
2 000.00.19.H29-211104-0009

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY
3 000.00.19.H29-220414-0043

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY
4 000.00.19.H29-220516-0029

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY
5 000.00.19.H29-220510-0025

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY
6 000.00.19.H29-220510-0029

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY
7 000.00.19.H29-220714-0010

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY
8 000.00.19.H29-220712-0024

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY
9 000.00.19.H29-220803-0012

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY
10 170004208/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM