STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
121 18010974/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
122 18010973/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
123 18010972/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
124 18010971/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
125 18010969/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
126 18010906/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
127 17008433/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
128 17008435/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
129 000.00.17.H09-231113-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
130 000.00.17.H09-230523-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM