STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
131 000.00.17.H09-210305-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
132 000.00.17.H09-210108-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
133 000.00.17.H09-200803-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
134 000.00.17.H09-200423-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
135 20001345/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
136 19001297/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
137 18001266/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
138 170003038/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
139 170003501/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
140 000.00.10.H31-230927-0001

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC ĐQ PHARMA