STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
201 19013513/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
202 19013935/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
203 19013936/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
204 000.00.19.H26-210429-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
205 000.00.19.H26-210521-0013

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
206 000.00.19.H26-210614-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
207 000.00.19.H26-210825-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
208 000.00.19.H29-220427-0012

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
209 000.00.19.H29-200827-0019

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
210 18010360/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH