STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
341 18010976/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
342 18010974/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
343 18010973/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
344 18010972/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
345 18010971/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
346 18010969/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
347 18010906/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
348 17008433/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
349 17008435/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
350 000.00.17.H09-231113-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM