STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
401 19013513/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
402 19013935/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
403 19013936/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
404 000.00.19.H26-210429-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
405 000.00.19.H26-210521-0013

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
406 000.00.19.H26-210614-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
407 000.00.19.H26-210825-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
408 000.00.19.H29-220427-0012

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
409 000.00.19.H29-200827-0019

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
410 18010360/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH