STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
651 000.00.19.H26-240108-0028

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH
652 000.00.19.H26-220420-0050

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU
653 000.00.19.H26-231222-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
654 19000275/HSCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH
655 19000288/HSCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH
656 19009303/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHỞI TÂM
657 000.00.19.H26-220121-0024

CÔNG TY TNHH ECOPHAR VIỆT NAM
658 000.00.19.H26-220302-0059

CÔNG TY TNHH BICARE
659 000.00.17.H62-200804-0003

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ SẢN PHẨM AN TOÀN VIỆT NAM
660 000.00.17.H62-200819-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ SẢN PHẨM AN TOÀN VIỆT NAM