STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6771 170006309/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
6772 170006657/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
6773 170006656/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
6774 170006652/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
6775 170006638/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
6776 170006635/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
6777 170006632/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
6778 170006666/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
6779 170006663/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
6780 170006660/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG