STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
721 17007484/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC
722 000.00.19.H26-230727-0021

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN
723 000.00.19.H26-221205-0034

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN
724 000.00.19.H26-240218-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG Y HỌC BEMEC
725 17008417/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG
726 19012280/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG
727 000.00.19.H29-240119-0024

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG
728 000.00.19.H29-221216-0040

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
729 000.00.19.H29-220714-0008

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
730 000.00.19.H29-220716-0007

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI