STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
731 000.00.19.H29-230606-0013

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
732 000.00.19.H29-220408-0064

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
733 000.00.19.H29-220531-0012

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
734 20013672/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
735 20013632/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
736 20013524/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
737 19013362/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
738 19013167/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
739 18010343/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
740 18009919/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT