STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
761 000.00.19.H17-231017-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO
762 000.00.19.H17-231017-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO
763 19012278/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
764 18009155/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
765 18000054/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT
766 18000053/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT
767 000.00.19.H17-210812-0001

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT
768 000.00.19.H17-210827-0001

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT
769 000.00.19.H17-220321-0003

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT
770 000.00.19.H17-220701-0004

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT